Privacy

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend homeopaat, een dossier aanleg met diverse persoonsgegevens.  Volgens de WGBO ben ik hier toe wettelijk verplicht. Om je medisch goed te kunnen behandelen bevat je dossier naast de persoonsgegevens ook aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden tevens gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is
  afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen
  met jouw expliciete toestemming.
 • voor gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • voor de financiële administratie wordt een klein deel van de gegevens gebruikt,
  zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je hierover eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Het dossier is ter inzage, kan door jou worden opgevraagd en wordt zoals wettelijk bepaald 15 jaar (vanaf de laatste behandeling) bewaard en daarna vernietigd. Op verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling: prestatiecode 24200, consult homeopathie
 • kosten van het consult

Kwaliteitsborging
Ik ben lid van de beroepsvereniging van professionele homeopaten, de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH). De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betreft scholing (minimaal 5 jaar een beroepsopleiding op HBO-niveau), nascholing, praktijkvoering en waarneming.

Klacht- en geschillencommissie
Ik streef naar een open en eerlijke communicatie. Mocht er toch sprake zijn van bijvoorbeeld teleurstellingen of ontevredenheid, dan zou ik het heel prettig vinden wanneer je dat eerst met mij bespreekt. Ik ga hierover graag kosteloos met je in gesprek, mogelijk komen we er samen uit.

Komen we er niet samen uit en dan kun je de klacht officieel melden. In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)) volg ik de richtlijnen volgens de beroepsvereniging NVKH en de RBCZ (overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. Voor de officiële melding van je klacht, ga dan naar nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling.nl of Quasir.nl. Mocht je niet tevreden zijn met de behandeling van je klachten door de klachtenfunctionaris dan kun je contact opnemen met de geschillencommissie Zorggeschil.nl.